IErrorPage Interfejs

Definicja

Definiuje interakcję między aplikacjami Windows Presentation Foundation (WPF), które obsługują zawartość międzyoperacyjną i interpretowane przez plik wykonywalny Windows Presentation Foundation (WPF), oraz stronę błędu dostarczoną przez hosta.Defines the interaction between Windows Presentation Foundation (WPF) applications that are hosting interoperation content and interpreted by the Windows Presentation Foundation (WPF) executable, and a host supplied error page.

public interface class IErrorPage
public interface IErrorPage
type IErrorPage = interface
Public Interface IErrorPage

Właściwości

DeploymentPath

Pobiera lub ustawia ścieżkę do manifestu wdrażania aplikacji.Gets or sets the path to an application's deployment manifest.

ErrorFlag

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy reprezentuje błąd, czy też inny warunek, taki jak ostrzeżenie.Gets or sets a value that indicates whether this represents an error or some other condition such as a warning. true oznacza błąd.true denotes an error.

ErrorText

Pobiera lub ustawia pełny opis błędu.Gets or sets a verbose description of the error.

ErrorTitle

Pobiera lub ustawia tytuł ciągu strony błędu.Gets or sets the string title of the error page.

GetWinFxCallback

Pobiera lub ustawia odwołanie do DispatcherOperationCallback programu obsługi, który może obsługiwać żądania dla pobrań środowiska uruchomieniowego platformy .NET.Gets or sets a reference to a DispatcherOperationCallback handler, which can handle requests for .NET runtime downloads.

LogFilePath

Pobiera lub ustawia ścieżkę ciągu do pliku dziennika błędu, jeśli istnieje.Gets or sets the string path to the error's log file, if any.

RefreshCallback

Pobiera lub ustawia odwołanie do DispatcherOperationCallback programu obsługi, który może obsłużyć odświeżanie strony błędu.Gets or sets a reference to a DispatcherOperationCallback handler, that can handle refresh of the error page.

SupportUri

Pobiera lub ustawia jednolity identyfikator zasobów (URI) dla informacji pomocy technicznej skojarzonych z błędem.Gets or sets a uniform resource identifier (URI) for support information associated with the error.

Dotyczy