IKeyboardInputSink.KeyboardInputSite Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia odwołanie do interfejsu container's składnika IKeyboardInputSite .Gets or sets a reference to the component's container's IKeyboardInputSite interface.

public:
 property System::Windows::Interop::IKeyboardInputSite ^ KeyboardInputSite { System::Windows::Interop::IKeyboardInputSite ^ get(); void set(System::Windows::Interop::IKeyboardInputSite ^ value); };
public System.Windows.Interop.IKeyboardInputSite KeyboardInputSite { get; set; }
[set: System.Security.SecurityCritical]
public System.Windows.Interop.IKeyboardInputSite KeyboardInputSite { get; set; }
member this.KeyboardInputSite : System.Windows.Interop.IKeyboardInputSite with get, set
[<set: System.Security.SecurityCritical>]
member this.KeyboardInputSite : System.Windows.Interop.IKeyboardInputSite with get, set
Public Property KeyboardInputSite As IKeyboardInputSite

Wartość właściwości

IKeyboardInputSite

Odwołanie do IKeyboardInputSite interfejsu kontenera.A reference to the container's IKeyboardInputSite interface.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość powinna początkowo być ustawiona na wartość null .This property should initially be set to null. Wszystkie kontenery, które dodają ujścia do listy składników, zostaną ustawione KeyboardInputSite przed wywołaniem innych metod i można je ustawić wiele razy po tym.Any container that adds the sink to its components list will set KeyboardInputSite before any other methods are called, and it can be set multiple times after that. Przed usunięciem należy ustawić właściwość na null ponownie.You should set the property to null again before disposal.

Dotyczy

Zobacz też