IKeyboardInputSite.OnNoMoreTabStops(TraversalRequest) Metoda

Definicja

Wywoływane przez zawartego składnika, gdy osiągnął on ostatnią pozycję tabulatora i nie ma więcej elementów do tabulacji.Called by a contained component when it has reached its last tab stop and has no further items to tab to.

public:
 bool OnNoMoreTabStops(System::Windows::Input::TraversalRequest ^ request);
public bool OnNoMoreTabStops (System.Windows.Input.TraversalRequest request);
abstract member OnNoMoreTabStops : System.Windows.Input.TraversalRequest -> bool
Public Function OnNoMoreTabStops (request As TraversalRequest) As Boolean

Parametry

request
TraversalRequest

Określa, czy fokus ma być ustawiony na pierwszy lub ostatni tabulator.Specifies whether focus should be set to the first or the last tab stop.

Zwraca

Boolean

Jeśli ta metoda zostanie zwrócona true , witryna przesunie fokus do innego składnika.If this method returns true, the site has shifted focus to another component. Jeśli ta metoda zostanie zwrócona false , fokus jest nadal w obrębie elementu wywołującego.If this method returns false, focus is still within the calling component. Składnik powinien zawierać wartość "Zawijanie" i ustawić fokus na pierwszy zawartą kartę tabulatorem.The component should "wrap around" and set focus to its first contained tab stop.

Uwagi

Składniki OnNoMoreTabStops są wywoływane, gdy składnik próbuje wykonać żądany fokus, ale nie ma dalszych tabulatorów w tym kierunku w tym składniku.Components call OnNoMoreTabStops when the component attempts a requested focus move but there are no further tab stops in that direction within that own component.

Dotyczy

Zobacz też