IProgressPage Interfejs

Definicja

Definiuje interakcję między aplikacjami Windows Presentation Foundation (WPF), które obsługują zawartość międzyoperacyjną, oraz stronę postęp dostarczonego hosta.Defines the interaction between Windows Presentation Foundation (WPF) applications that are hosting interoperation content, and a host supplied progress page.

public interface class IProgressPage
public interface IProgressPage
type IProgressPage = interface
Public Interface IProgressPage

Właściwości

ApplicationName

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji.Gets or sets the application's name.

DeploymentPath

Pobiera lub ustawia Uri ścieżkę do manifestu wdrażania aplikacji.Gets or sets the Uri path to the application deployment manifest.

PublisherName

Pobiera lub ustawia wydawcę aplikacji.Gets or sets the application's publisher.

RefreshCallback

Pobiera lub ustawia odwołanie do DispatcherOperationCallback programu obsługi, który może obsłużyć przypadek polecenia Refresh zainicjowanego przez użytkownika.Gets or sets a reference to a DispatcherOperationCallback handler, that can handle the case of a user-initiated Refresh command.

StopCallback

Pobiera lub ustawia odwołanie do DispatcherOperationCallback programu obsługi, który może obsłużyć przypadek polecenia zatrzymania zainicjowanego przez użytkownika.Gets or sets a reference to a DispatcherOperationCallback handler, that can handle the case of a user-initiated Stop command.

Metody

UpdateProgress(Int64, Int64)

Zapewnia informacje liczbowe dotyczące postępu przekazywania, których można użyć do zaktualizowania wskaźników postępu.Provides upload progress numeric information that can be used to update the progress indicators.

Dotyczy

Zobacz też