IWin32Window Interfejs

Definicja

Definiuje kontrakt dla dojść do okna Win32.Defines the contract for Win32 window handles.

public interface class IWin32Window
public interface IWin32Window
type IWin32Window = interface
Public Interface IWin32Window
Pochodne

Uwagi

Ważne

Nie należy implementować tego interfejsu, jeśli kod implementujący może być uruchamiany w ramach częściowej relacji zaufania.This interface should not be implemented if the implementing code can run under partial trust. Jest to wymuszane przez InheritanceDemand.This is enforced by an InheritanceDemand.

Właściwości

Handle

Pobiera uchwyt okna.Gets the window handle.

Dotyczy