ThreadMessageEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która obsługuje ThreadFilterMessage zdarzenia i ThreadPreprocessMessage .Represents the method that handles the ThreadFilterMessage and ThreadPreprocessMessage events.

public delegate void ThreadMessageEventHandler(MSG % msg, bool % handled);
public delegate void ThreadMessageEventHandler(ref MSG msg, ref bool handled);
type ThreadMessageEventHandler = delegate of MSG * bool -> unit
Public Delegate Sub ThreadMessageEventHandler(ByRef msg As MSG, ByRef handled As Boolean)

Parametry

msg
MSG

Struktura z danymi komunikatów.A structure with the message data.

handled
Boolean

trueJeśli komunikat został obsłużony; w przeciwnym razie false .true if the message was handled; otherwise, false.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też