IAddChild.AddText(String) Metoda

Definicja

Dodaje zawartość tekstową węzła do obiektu.Adds the text content of a node to the object.

public:
 void AddText(System::String ^ text);
public void AddText (string text);
abstract member AddText : string -> unit
Public Sub AddText (text As String)

Parametry

text
String

Tekst, który ma zostać dodany do obiektu.The text to add to the object.

Uwagi

Zobacz uwagi w temacie IAddChild .See Remarks in IAddChild.

Dotyczy

Zobacz też