IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable(String) Metoda

Definicja

Zapytania dotyczące tego, czy określona nazwana właściwość może być uważana za otoczenie w bieżącym zakresie.Queries for whether a specified named property can be considered ambient in the current scope.

public:
 bool IsAmbientPropertyAvailable(System::String ^ propertyName);
public bool IsAmbientPropertyAvailable (string propertyName);
abstract member IsAmbientPropertyAvailable : string -> bool
Public Function IsAmbientPropertyAvailable (propertyName As String) As Boolean

Parametry

propertyName
String

Nazwa właściwości do sprawdzenia stanu Ambience.The name of the property to check for ambience state.

Zwraca

Boolean

trueJeśli żądana właściwość może być uważana za otoczenia; w przeciwnym razie false .true if the requested property can be considered ambient; otherwise, false.

Dotyczy