XamlParseException.BaseUri Właściwość

Definicja

Pobiera podstawowe informacje o identyfikatorze URI, gdy zostanie zgłoszony wyjątek.Gets base URI information when the exception is thrown.

public:
 property Uri ^ BaseUri { Uri ^ get(); };
public Uri BaseUri { get; }
member this.BaseUri : Uri
Public ReadOnly Property BaseUri As Uri

Wartość właściwości

Uri

Podstawowy identyfikator URI kontekstu analizatora.The parser context base URI.

Uwagi

Podstawowy identyfikator URI jest potencjalnie dostępny z powodu kontekstu parsera, gdy wystąpił wyjątek.Base URI is potentially available because of parser context when the exception occurred. Wiedząc, że podstawowy identyfikator URI może być przydatny w przypadku debugowania, gdy błąd rozpoznawania zasobów jest podstawową przyczyną.Knowing the base URI can be useful for debugging cases where a resource resolution error is the underlying cause.

Dotyczy