XmlnsDictionary.DefaultNamespace Metoda

Definicja

Wyszukuje przestrzeń nazw XAML, która odnosi się do domyślnej przestrzeni nazw XAML.Looks up the XAML namespace that corresponds to the default XAML namespace.

public:
 System::String ^ DefaultNamespace();
public string DefaultNamespace ();
member this.DefaultNamespace : unit -> string
Public Function DefaultNamespace () As String

Zwraca

Przestrzeń nazw, która odnosi się do domyślnej przestrzeni nazw XML, jeśli taka istnieje; w przeciwnym razie null.The namespace that corresponds to the default XML namespace if one exists; otherwise, null.

Uwagi

Z perspektywy mapowania domyślna przestrzeń nazw XML jest przestrzenią nazw XML, która jest mapowana na pusty ciąg.From a mapping perspective, the default XML namespace is the XML namespace that is mapped to empty string. W analizie XAML języka WPF dla celów aplikacji, działa domyślny identyfikator przestrzeni nazw jest http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation, ale ta wartość nie jest jawnie zwracana przez ten interfejs API.In WPF XAML parsing for application purposes, the acting default namespace identifier is http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation, but that value is not explicitly returned by this API.

Dotyczy