XmlnsDictionary.GetNamespace(String) Metoda

Definicja

Pobiera przestrzeń nazw XAML dla podanego ciągu prefiksu.Retrieves a XAML namespace for the provided prefix string.

public:
 virtual System::String ^ GetNamespace(System::String ^ prefix);
public string GetNamespace (string prefix);
abstract member GetNamespace : string -> string
override this.GetNamespace : string -> string
Public Function GetNamespace (prefix As String) As String

Parametry

prefix
String

Prefiks służący do pobierania przestrzeni nazw XAML.The prefix to retrieve the XAML namespace for.

Zwraca

Żądany identyfikator URI przestrzeni nazw XAML.The requested XAML namespace URI.

Implementuje

Dotyczy