XmlnsDictionary.PopScope Metoda

Definicja

Pop zakres XmlnsDictionary.Pops the scope of the XmlnsDictionary.

public:
 void PopScope();
public void PopScope ();
member this.PopScope : unit -> unit
Public Sub PopScope ()

Wyjątki

XmlnsDictionary jest zapieczętowany.The XmlnsDictionary is sealed.

Uwagi

Tej metody należy używać tylko w przypadku implementowania ParserContext, która również działa na poziomie zakresu elementu.Use this method only if you are implementing a ParserContext that also works at an element scope level.

Dotyczy