XmlnsDictionary.PushScope Metoda

Definicja

Wypchnięcie zakresu XmlnsDictionary.Pushes the scope of the XmlnsDictionary.

public:
 void PushScope();
public void PushScope ();
member this.PushScope : unit -> unit
Public Sub PushScope ()

Wyjątki

XmlnsDictionary jest zapieczętowany.The XmlnsDictionary is sealed.

Uwagi

Tej metody należy używać tylko w przypadku implementowania ParserContext, która również działa na poziomie zakresu elementu.Use this method only if you are implementing a ParserContext that also works at an element scope level.

Dotyczy