ByteKeyFrameCollection.Add(ByteKeyFrame) Metoda

Definicja

Dodaje ByteKeyFrame na końcu kolekcji.Adds a ByteKeyFrame to the end of the collection.

public:
 int Add(System::Windows::Media::Animation::ByteKeyFrame ^ keyFrame);
public int Add (System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame keyFrame);
member this.Add : System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame -> int
Public Function Add (keyFrame As ByteKeyFrame) As Integer

Parametry

keyFrame
ByteKeyFrame

ByteKeyFrameDo dodania na końcu kolekcji.The ByteKeyFrame to add to the end of the collection.

Zwraca

Int32

Indeks, który keyFrame został dodany.The index at which keyFrame was added.

Dotyczy