ByteKeyFrameCollection.CopyTo(ByteKeyFrame[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje wszystkie ByteKeyFrame obiekty w kolekcji do określonej tablicy.Copies all of the ByteKeyFrame objects in a collection to a specified array.

public:
 void CopyTo(cli::array <System::Windows::Media::Animation::ByteKeyFrame ^> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame[] array, int index);
member this.CopyTo : System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As ByteKeyFrame(), index As Integer)

Parametry

array
ByteKeyFrame[]

Identyfikuje tablicę, do której kopiowana jest zawartość.Identifies the array to which content is copied.

index
Int32

Pozycja indeksu w tablicy, do której są kopiowane zawartość kolekcji.Index position in the array to which the contents of the collection are copied.

Dotyczy