ByteKeyFrameCollection.IList.Contains(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy IList zawiera konkretną wartość.Determines whether the IList contains a specific value.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ keyFrame) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object keyFrame);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (keyFrame As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

keyFrame
Object

Obiekt, który ma zostać zlokalizowany w IList .The object to locate in the IList.

Zwraca

Boolean

true Jeśli Object znajduje się w; w IList przeciwnym razie, false .true if the Object is found in the IList; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy