ClockController.Begin Metoda

Definicja

Ustawia obiekt docelowy Clock do rozpoczęcia od następnego taktu.Sets the target Clock to begin at the next tick.

public:
 void Begin();
public void Begin ();
member this.Begin : unit -> unit
Public Sub Begin ()

Uwagi

Ta metoda powoduje, że obiekt docelowy Clock zachowuje się tak, jakby jego Timeline obiekt BeginTime został ustawiony na godzinę następnego taktu.This method causes the target Clock to behave as though its Timeline object's BeginTime were set to the time of the next tick. Rzeczywiste ustawienie osi czasu BeginTime jest ignorowane (ale nie zmienia się).The timeline's actual BeginTime setting is ignored (but not changed).

Ta metoda zmienia Zegar docelowy CurrentState na Active .This method changes the target clock's CurrentState to Active. BeginMetoda nie wznawia wstrzymanego zegara.The Begin method does not resume a paused clock.

Ta metoda nie ma wpływu na drzewo chronometrażu do czasu następnego przetworzenia taktu.This method has no effect on the timing tree until the next time a tick is processed. Jako efekt uboczny, odpowiednie zdarzenia nie będą również zgłaszane do momentu.As a side-effect, the appropriate events will also not be raised until then. Wywołanie tej metody wyzwala CurrentStateInvalidated zdarzenia i CurrentGlobalSpeedInvalidated .Calling this method triggers the CurrentStateInvalidated and CurrentGlobalSpeedInvalidated events.

Dotyczy

Zobacz też