Int32KeyFrameCollection.Add(Int32KeyFrame) Metoda

Definicja

Dodaje Int32KeyFrame na końcu kolekcji.Adds a Int32KeyFrame to the end of the collection.

public:
 int Add(System::Windows::Media::Animation::Int32KeyFrame ^ keyFrame);
public int Add (System.Windows.Media.Animation.Int32KeyFrame keyFrame);
member this.Add : System.Windows.Media.Animation.Int32KeyFrame -> int
Public Function Add (keyFrame As Int32KeyFrame) As Integer

Parametry

keyFrame
Int32KeyFrame

Int32KeyFrameDo dodania na końcu kolekcji.The Int32KeyFrame to add to the end of the collection.

Zwraca

Int32

Indeks, w którym keyFrame został dodany.The index at which the keyFrame was added.

Dotyczy