Int32KeyFrameCollection.GetAsFrozenCore(Freezable) Metoda

Definicja

Sprawia, że to wystąpienie jest klonem określonego Int32KeyFrameCollection obiektu.Makes this instance a clone of the specified Int32KeyFrameCollection object.

protected:
 override void GetAsFrozenCore(System::Windows::Freezable ^ sourceFreezable);
protected override void GetAsFrozenCore (System.Windows.Freezable sourceFreezable);
abstract member GetAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
override this.GetAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
override this.GetAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
Protected Overrides Sub GetAsFrozenCore (sourceFreezable As Freezable)

Parametry

sourceFreezable
Freezable

Int32KeyFrameCollectionObiekt, który ma zostać sklonowany.The Int32KeyFrameCollection object to clone.

Uwagi

Podczas kopiowania właściwości zależności ta metoda kopiuje odwołania do zasobów i powiązania danych (ale mogą nie być już rozpoznawane), ale nie ma animacji ani ich bieżących wartości.When copying dependency properties, this method copies resource references and data bindings (but they might no longer resolve) but not animations or their current values. Należy pamiętać, że jeśli te właściwości zawierają odwołania do zasobów lub powiązania danych, program GetAsFrozen zakończy się niepowodzeniem podczas próby zablokowania obiektu i spowoduje wygenerowanie elementu InvalidOperationException .Note that if these properties contain resource references or data bindings, GetAsFrozen will fail when trying to freeze the object and will throw an InvalidOperationException.

Ta metoda jest wywoływana przez GetAsFrozen metodę i nie powinna być wywoływana bezpośrednio z kodu, chyba że podczas wywoływania implementacji podstawowej podczas zastępowania tej metody.This method is called by the GetAsFrozen method and should not be called directly from your code, except when calling the base implementation while overriding this method. Aby utworzyć zamrożoną kopię bieżącego obiektu, wywołaj GetAsFrozen zamiast wywołania tej metody bezpośrednio.To create a frozen copy of the current object, call GetAsFrozen instead of calling this method directly.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Freezable.GetAsFrozenCore.For more information, see Freezable.GetAsFrozenCore.

Dotyczy