Int32KeyFrameCollection.Insert(Int32, Int32KeyFrame) Metoda

Definicja

Wstawia Int32KeyFrame do określonej lokalizacji w kolekcji.Inserts a Int32KeyFrame into a specific location within the collection.

public:
 void Insert(int index, System::Windows::Media::Animation::Int32KeyFrame ^ keyFrame);
public void Insert (int index, System.Windows.Media.Animation.Int32KeyFrame keyFrame);
member this.Insert : int * System.Windows.Media.Animation.Int32KeyFrame -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, keyFrame As Int32KeyFrame)

Parametry

index
Int32

Pozycja indeksu, w której Int32KeyFrame jest wstawiany.The index position at which the Int32KeyFrame is inserted.

keyFrame
Int32KeyFrame

Int32KeyFrameObiekt, który ma zostać wstawiony do kolekcji.The Int32KeyFrame object to insert in the collection.

Dotyczy