Int32KeyFrameCollection.Remove(Int32KeyFrame) Metoda

Definicja

Usuwa Int32KeyFrame obiekt z kolekcji.Removes a Int32KeyFrame object from the collection.

public:
 void Remove(System::Windows::Media::Animation::Int32KeyFrame ^ keyFrame);
public void Remove (System.Windows.Media.Animation.Int32KeyFrame keyFrame);
member this.Remove : System.Windows.Media.Animation.Int32KeyFrame -> unit
Public Sub Remove (keyFrame As Int32KeyFrame)

Parametry

keyFrame
Int32KeyFrame

Określa, Int32KeyFrame Aby usunąć z kolekcji.Identifies the Int32KeyFrame to remove from the collection.

Dotyczy