Brush.RelativeTransform Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia transformację stosowaną do pędzla przy użyciu współrzędnych względnych.Gets or sets the transformation that is applied to the brush using relative coordinates.

public:
 property System::Windows::Media::Transform ^ RelativeTransform { System::Windows::Media::Transform ^ get(); void set(System::Windows::Media::Transform ^ value); };
public System.Windows.Media.Transform RelativeTransform { get; set; }
member this.RelativeTransform : System.Windows.Media.Transform with get, set
Public Property RelativeTransform As Transform

Wartość właściwości

Transformacja, która jest stosowana do pędzla przy użyciu współrzędnych względnych.The transformation that is applied to the brush using relative coordinates. Wartość domyślna to Identity transformacja.The default value is the Identity transformation.

Uwagi

Ta właściwość jest szczególnie przydatna, gdy chcesz obrócić, skalować, pochylić lub w inny sposób przekształcić pędzel na centrum, ale nie wiesz, jaki rozmiar obszaru jest malowany pędzlem, lub używasz tego samego pędzla do malowania różnych obszarów o różnych rozmiarach.This property is especially useful when you want to rotate, scale, skew, or otherwise transform a brush about its center, but you don't know the size of the area painted with the brush, or you are using the same brush to paint different areas with different sizes.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej właściwości, zobacz Omówienie transformacji pędzla.For detailed information about this property, see the Brush Transformation Overview.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field RelativeTransformProperty
Właściwości metadanych ustawione natrueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy

Zobacz też