Brushes.Yellow Właściwość

Definicja

Pobiera kolor wypełnienia kryjącego, który ma wartość szesnastkową #FFFFFF00.Gets the solid fill color that has a hexadecimal value of #FFFFFF00.

public:
 static property System::Windows::Media::SolidColorBrush ^ Yellow { System::Windows::Media::SolidColorBrush ^ get(); };
public static System.Windows.Media.SolidColorBrush Yellow { get; }
member this.Yellow : System.Windows.Media.SolidColorBrush
Public Shared ReadOnly Property Yellow As SolidColorBrush

Wartość właściwości

Kolor kryjącego wypełnienia.A solid fill color.

Uwagi

Zobacz Brushes , aby uzyskać informacje dotyczące użycia, w tym przykłady i dla tabeli, która pokazuje kolory zdefiniowane Brushes przez klasę.See Brushes for usage information, including examples, and for a table that shows the colors defined by the Brushes class.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="Yellow"/>  

Dotyczy