FontFamilyMapCollection.IndexOf(FontFamilyMap) Metoda

Definicja

Zwraca indeks określonego obiektu FontFamilyMap w kolekcji.Returns the index of the specified FontFamilyMap object within the collection.

public:
 virtual int IndexOf(System::Windows::Media::FontFamilyMap ^ item);
public int IndexOf (System.Windows.Media.FontFamilyMap item);
abstract member IndexOf : System.Windows.Media.FontFamilyMap -> int
override this.IndexOf : System.Windows.Media.FontFamilyMap -> int
Public Function IndexOf (item As FontFamilyMap) As Integer

Parametry

item
FontFamilyMap

Obiekt, który ma zostać zlokalizowany.The object to locate.

Zwraca

Indeks item(liczony od zera), jeśli znaleziono; w przeciwnym razie — 1;The zero-based index of item, if found; otherwise -1;

Implementuje

Dotyczy