FontFamilyMapCollection.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy FontFamilyMapCollection jest tylko do odczytu.Gets a value that indicates if a FontFamilyMapCollection is read only.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli kolekcja jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false.true if the collection is read only; otherwise false.

Implementuje

Dotyczy