FontFamilyMapCollection.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsSynchronized.For a description of this member, see IsSynchronized.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
System.Collections.ICollection.IsSynchronized
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

true, jeśli dostęp do FontFamilyMapCollection jest synchronizowany (wątek bezpieczny); w przeciwnym razie false.true if access to the FontFamilyMapCollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie FontFamilyMapCollection jest rzutowane na interfejs ICollection.It can be used only when the FontFamilyMapCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy