GeometryCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę geometrie zawartych w GeometryCollection.Gets the number of geometries contained in the GeometryCollection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Liczba geometrie zawartych w GeometryCollection.The number of geometries contained in the GeometryCollection.

Implementuje

Dotyczy