GeometryCollection.Enumerator.MoveNext Metoda

Definicja

Przesuwa moduł wyliczający do następnego elementu w kolekcji.Advances the enumerator to the next element in the collection.

public:
 virtual bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
override this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Zwraca

trueJeśli moduł wyliczający został pomyślnie zaawansowani do następnego elementu; w przeciwnym razie. falsetrue if the enumerator successfully advanced to the next element; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda zwraca również false wartość, jeśli moduł wyliczający przekazał końcowy element w kolekcji.This method also returns false if the enumerator has passed the final element in the collection.

Dotyczy