GeometryCollection.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, GetEnumerator()Zobacz.For a description of this member, see GetEnumerator().

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator Obiekt, którego można użyć do iteracji w kolekcji.An IEnumerator object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeometryCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IEnumerable do interfejsu.It can be used only when the GeometryCollection instance is cast to an IEnumerable interface.

Dotyczy

Zobacz też