GlyphTypeface.Version Właściwość

Definicja

Pobiera wersję kroju czcionki interpretowaną z tabeli "NAME" czcionki.Gets the font face version interpreted from the font's 'NAME' table.

public:
 property double Version { double get(); };
public double Version { get; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
public double Version { get; }
member this.Version : double
[<get: System.Security.SecurityCritical>]
member this.Version : double
Public ReadOnly Property Version As Double

Wartość właściwości

Double

DoubleWartość, która reprezentuje wersję.A Double value that represents the version.

Atrybuty

Dotyczy