BitmapPalette Klasa

Definicja

Definiuje dostępną paletę kolorów dla obsługiwanego typu obrazu.Defines the available color palette for a supported image type.

public ref class BitmapPalette sealed : System::Windows::Threading::DispatcherObject
public sealed class BitmapPalette : System.Windows.Threading.DispatcherObject
type BitmapPalette = class
  inherit DispatcherObject
Public NotInheritable Class BitmapPalette
Inherits DispatcherObject
Dziedziczenie
BitmapPalette

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak zdefiniować niestandardowe BitmapPalette i zastosować je do nowego BitmapSource .The following example demonstrates how to define a custom BitmapPalette and apply it to a new BitmapSource.

int width = 128;
int height = width;
int stride = width/8;
byte[] pixels = new byte[height*stride];

// Try creating a new image with a custom palette.
List<System.Windows.Media.Color> colors = new List<System.Windows.Media.Color>();
colors.Add(System.Windows.Media.Colors.Red);
colors.Add(System.Windows.Media.Colors.Blue);
colors.Add(System.Windows.Media.Colors.Green);
BitmapPalette myPalette = new BitmapPalette(colors);

// Creates a new empty image with the pre-defined palette

BitmapSource image = BitmapSource.Create(
  width,
  height,
  96,
  96,
  PixelFormats.Indexed1,
  myPalette, 
  pixels, 
  stride);

FileStream stream = new FileStream("empty.tif", FileMode.Create);
TiffBitmapEncoder encoder = new TiffBitmapEncoder();
TextBlock myTextBlock = new TextBlock();
myTextBlock.Text = "Codec Author is: " + encoder.CodecInfo.Author.ToString();
encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(image));
MessageBox.Show(myPalette.Colors.Count.ToString());
encoder.Save(stream);

Dim width As Integer = 128
Dim height As Integer = width
Dim stride As Integer = CType(width / 8, Integer)
Dim pixels(height * stride) As Byte

' Try creating a new image with a custom palette.
Dim colors As New List(Of System.Windows.Media.Color)()
colors.Add(System.Windows.Media.Colors.Red)
colors.Add(System.Windows.Media.Colors.Blue)
colors.Add(System.Windows.Media.Colors.Green)
Dim myPalette As New BitmapPalette(colors)

' Creates a new empty image with the pre-defined palette
Dim image As BitmapSource = System.Windows.Media.Imaging.BitmapSource.Create(width, height, 96, 96, PixelFormats.Indexed1, myPalette, pixels, stride)
Dim stream As New FileStream("empty.tif", FileMode.Create)
Dim encoder As New TiffBitmapEncoder()
Dim myTextBlock As New TextBlock()
myTextBlock.Text = "Codec Author is: " + encoder.CodecInfo.Author.ToString()
encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(image))
MessageBox.Show(myPalette.Colors.Count.ToString())
encoder.Save(stream)

Poniższy przykład pokazuje, jak pobrać BitmapPalette z obrazu.The following example demonstrates how to retrieve a BitmapPalette from an image.


// Get the palette from an image
BitmapImage image2 = new BitmapImage();
image2.BeginInit();
image2.UriSource = new Uri("tulipfarm.tif", UriKind.RelativeOrAbsolute);
image2.EndInit();
BitmapPalette myPalette3 = new BitmapPalette(image2, 256);

//Draw the third Image
Image myImage2 = new Image();
myImage2.Source = image2;
myImage2.Stretch = Stretch.None;
myImage2.Margin = new Thickness(20);
' Get the palette from an image
Dim image2 As New BitmapImage()
image2.BeginInit()
image2.UriSource = New Uri("tulipfarm.tif", UriKind.RelativeOrAbsolute)
image2.EndInit()
Dim myPalette3 As New BitmapPalette(image2, 256)

'Draw the third Image
Dim myImage2 As New Image()
myImage2.Source = image2
myImage2.Stretch = Stretch.None
myImage2.Margin = New Thickness(20)

Uwagi

Tylko formaty obrazu Tagged Image File Format (TIFF) i Graphics Interchange Format (GIF) obsługują palety obrazów.Only Tagged Image File Format (TIFF) and Graphics Interchange Format (GIF) image formats support image palettes. Jednak inne typy obrazu mogą służyć do zdefiniowania BitmapPalette .However, other image types can be used to define a BitmapPalette. Próba zdefiniowania BitmapPalette dla nieobsługiwanego formatu mapy bitowej nie spowoduje wyjątku; wyznaczono BitmapPalette po prostu zignorowano.Attempting to define a BitmapPalette for an unsupported bitmap format does not result in an exception; the designated BitmapPalette is simply ignored.

Windows Presentation Foundation (WPF) obsługuje zarówno niestandardowe palety kolorów, jak i wstępnie zdefiniowane palety zdefiniowane przez BitmapPalettes klasę.Windows Presentation Foundation (WPF) supports both custom color palettes and predefined palettes defined by the BitmapPalettes class.

Konstruktory

BitmapPalette(BitmapSource, Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie BitmapPalette klasy na podstawie określonego elementu BitmapSource .Initializes a new instance of the BitmapPalette class based on the specified BitmapSource. Nowy BitmapPalette jest ograniczony do określonej maksymalnej liczby kolorów.The new BitmapPalette is limited to a specified maximum color count.

BitmapPalette(IList<Color>)

Inicjuje nowe wystąpienie BitmapPalette klasy o określonych kolorach.Initializes a new instance of the BitmapPalette class with the specified colors.

Właściwości

Colors

Pobierz kolory zdefiniowane w palecie.Get the colors defined in a palette.

Dispatcher

Pobiera Dispatcher ten DispatcherObject program jest skojarzony z.Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

(Odziedziczone po DispatcherObject)

Metody

CheckAccess()

Określa, czy wątek wywołujący ma dostęp do tego DispatcherObject .Determines whether the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Odziedziczone po DispatcherObject)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
VerifyAccess()

Wymusza, że wątek wywołujący ma dostęp do tego DispatcherObject .Enforces that the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Odziedziczone po DispatcherObject)

Dotyczy

Zobacz też