TiffCompressOption Wyliczenie

Definicja

Określa możliwe schematy kompresji dla obrazów mapy bitowej Tagged Image File Format (TIFF).Specifies the possible compression schemes for Tagged Image File Format (TIFF) bitmap images.

public enum class TiffCompressOption
public enum TiffCompressOption
type TiffCompressOption = 
Public Enum TiffCompressOption
Dziedziczenie
TiffCompressOption

Pola

Ccitt3 2

Używany jest schemat kompresji CCITT3.The CCITT3 compression schema is used.

Ccitt4 3

Używany jest schemat kompresji CCITT4.The CCITT4 compression schema is used.

Default 0

TiffBitmapEncoderKoder próbuje zapisać mapę bitową z najlepszym możliwym schematem kompresji.The TiffBitmapEncoder encoder attempts to save the bitmap with the best possible compression schema.

Lzw 4

Schemat kompresji LZW jest używany.The LZW compression schema is used.

None 1

Obraz Tagged Image File Format (TIFF) nie jest skompresowany.The Tagged Image File Format (TIFF) image is not compressed.

Rle 5

Jest używany schemat kompresji RLE.The RLE compression schema is used.

Zip 6

Schemat kompresji ZIP jest używany.Zip compression schema is used.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób użycia Compression właściwości.The following example demonstrates how to use the Compression property.

FileStream^ stream = gcnew FileStream("new.tif", FileMode::Create);
TiffBitmapEncoder^ encoder = gcnew TiffBitmapEncoder();
TextBlock^ myTextBlock = gcnew TextBlock();
myTextBlock->Text = "Codec Author is: " + encoder->CodecInfo->Author->ToString();
encoder->Compression = TiffCompressOption::Zip;
encoder->Frames->Add(BitmapFrame::Create(image));
encoder->Save(stream);
var stream = new FileStream("new.tif", FileMode.Create);
var encoder = new TiffBitmapEncoder();
var myTextBlock = new TextBlock();
myTextBlock.Text = "Codec Author is: " + encoder.CodecInfo.Author.ToString();
encoder.Compression = TiffCompressOption.Zip;
encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(image));
encoder.Save(stream);
Dim stream As New FileStream("new.tif", FileMode.Create)
Dim encoder As New TiffBitmapEncoder()
Dim myTextBlock As New TextBlock()
myTextBlock.Text = "Codec Author is: " + encoder.CodecInfo.Author.ToString()
encoder.Compression = TiffCompressOption.Zip
encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(image))
encoder.Save(stream)

Uwagi

Ccitt3, Ccitt4 i RLE wymagają, PixelFormat aby wartość była równa BlackWhite .The Ccitt3, Ccitt4, and Rle require that the PixelFormat value be set to BlackWhite. Ustawienie PixelFormat dla każdej innej wartości przywraca Compression wartość domyślną właściwości.Setting the PixelFormat to any other value resets the Compression property value to Default.

Dotyczy

Zobacz też