Matrix.M21 Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość drugiego wiersza i pierwszej kolumny tej Matrix struktury.Gets or sets the value of the second row and first column of this Matrix structure.

public:
 property double M21 { double get(); void set(double value); };
public double M21 { get; set; }
member this.M21 : double with get, set
Public Property M21 As Double

Wartość właściwości

Double

Wartość drugiego wiersza i pierwszej kolumny tego elementu Matrix .The value of the second row and first column of this Matrix. Wartość domyślna to 0.The default value is 0.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak mnożyć dwie Matrix struktury i jak przypisywać wartości do Matrix , gdy jest zadeklarowany, i po zadeklarowaniu struktury.The following example shows how to multiply two Matrix structures and how to assign values to a Matrix when it is declared, and after the structure is declared.

private void multiplicationExample()
{

  Matrix matrix1 = new Matrix(5, 10, 15, 20, 25, 30);
  Matrix matrix2 = new Matrix(2, 4, 6, 8, 10, 12);
  
  // matrixResult is equal to (70,100,150,220,240,352) 
  Matrix matrixResult = Matrix.Multiply(matrix1, matrix2);
  
  // matrixResult2 is also
  // equal to (70,100,150,220,240,352) 
  Matrix matrixResult2 = matrix1 * matrix2;
}

Uwagi

W poniższej tabeli przedstawiono układ Matrix .The following table shows the layout of a Matrix.

M11 M12 00
M21 M22 00
OffsetX OffsetY 11

Dotyczy