Matrix.OffsetY Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość trzeciego wiersza i drugiej kolumny tej Matrix struktury.Gets or sets the value of the third row and second column of this Matrix structure.

public:
 property double OffsetY { double get(); void set(double value); };
public double OffsetY { get; set; }
member this.OffsetY : double with get, set
Public Property OffsetY As Double

Wartość właściwości

Double

Wartość trzeciego wiersza i drugiej kolumny tej Matrix struktury.The value of the third row and second column of this Matrix structure. Wartość domyślna to 0.The default value is 0.

Uwagi

OffsetYWłaściwość jest tak nazywana, ponieważ określa wielkość do translacji przestrzeni współrzędnych wzdłuż osi y.The OffsetY property is so named because it specifies the amount to translate the coordinate space along the y-axis.

W poniższej tabeli przedstawiono układ Matrix .The following table shows the layout of a Matrix.

M11 M12 00
M21 M22 00
OffsetX OffsetY 11

Dotyczy