MediaPlayer.Clock Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia MediaClock skojarzoną z elementem, MediaTimeline który ma być odtwarzany.Gets or sets the MediaClock associated with the MediaTimeline to be played.

public:
 property System::Windows::Media::MediaClock ^ Clock { System::Windows::Media::MediaClock ^ get(); void set(System::Windows::Media::MediaClock ^ value); };
public System.Windows.Media.MediaClock Clock { get; set; }
member this.Clock : System.Windows.Media.MediaClock with get, set
Public Property Clock As MediaClock

Wartość właściwości

MediaClock

Zegar skojarzony z elementem MediaTimeline do odtwarzania.The clock associated with the MediaTimeline to be played. Domyślny ma wartość null.The default is null.

Uwagi

Ustawienie tej właściwości oznacza, że MediaPlayer ma być sterowana zegarem, i będzie używać aparatu czasu, umieszczając odtwarzacz w trybie zegara.Setting this property tells the MediaPlayer to be clock driven and will utilize the timing engine, placing the player in Clock mode. Wszystkie odtwarzane multimedia są zatrzymane i zostanie Uri otwarty skojarzony z nowym zegarem.Any media that is playing is stopped and the Uri associated with the new clock is opened.

Gdy gracz jest w trybie zegara, wyszukiwanie przy użyciu Position lub wywołanie Play metod, Pause , lub, Stop spowoduje wygenerowanie InvalidOperationException .When the player is in clock mode, seeking using Position or calling the Play, Pause, or Stop methods will throw an InvalidOperationException. Te operacje są dostępne tylko wtedy, gdy gracz Clock ma wartość null.These operations are only available when the player Clock is null.

Dotyczy