PathFigureCollection.CopyTo(PathFigure[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje cały PathFigureCollection do jednowymiarowej tablicy typu PathFigure , rozpoczynając od określonego indeksu tablicy docelowej.Copies the entire PathFigureCollection to a one-dimensional array of type PathFigure, starting at the specified index of the target array.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <System::Windows::Media::PathFigure ^> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Windows.Media.PathFigure[] array, int index);
abstract member CopyTo : System.Windows.Media.PathFigure[] * int -> unit
override this.CopyTo : System.Windows.Media.PathFigure[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As PathFigure(), index As Integer)

Parametry

array
PathFigure[]

Tablica, do której mają zostać skopiowane elementy kolekcji.The array into which the collection's items are to be copied.

index
Int32

Indeks, array pod którym należy rozpocząć kopiowanie zawartości PathFigureCollection .The index of array at which to start copying the contents of the PathFigureCollection.

Implementuje

Wyjątki

array to null.array is null.

Parametr index ma wartość niższą niż zero.index is less than zero.

Parametr array jest wielowymiarowy.array is multidimensional.

-lub--or- Liczba elementów w źródle PathFigureCollection jest większa niż ilość dostępnego miejsca od index do końca miejsca docelowego array .The number of items in the source PathFigureCollection is greater than the available space from index to the end of the destination array.

Dotyczy

Zobacz też