PathFigureCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który może wykonać iterację kolekcji.Returns an enumerator that can iterate through the collection.

public:
 System::Windows::Media::PathFigureCollection::Enumerator GetEnumerator();
public System.Windows.Media.PathFigureCollection.Enumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> System.Windows.Media.PathFigureCollection.Enumerator
Public Function GetEnumerator () As PathFigureCollection.Enumerator

Zwraca

PathFigureCollection.Enumerator

PathFigureCollection.Enumerator, Który może wykonywać iterację kolekcji.An PathFigureCollection.Enumerator that can iterate through the collection.

Dotyczy

Zobacz też