PathFigureCollection.Remove(PathFigure) Metoda

Definicja

Usuwa PathFigure obiekt z kolekcji.Removes a PathFigure object from the collection.

public:
 virtual bool Remove(System::Windows::Media::PathFigure ^ value);
public bool Remove (System.Windows.Media.PathFigure value);
abstract member Remove : System.Windows.Media.PathFigure -> bool
override this.Remove : System.Windows.Media.PathFigure -> bool
Public Function Remove (value As PathFigure) As Boolean

Parametry

value
PathFigure

Określa, PathFigure Aby usunąć z kolekcji.Identifies the PathFigure to remove from the collection.

Zwraca

Boolean

trueJeśli value został usunięty z PathFigureCollection ; w przeciwnym razie, false .true if value was removed from the PathFigureCollection; otherwise, false.

Implementuje

Wyjątki

PathFigureCollectionJest tylko do odczytu.The PathFigureCollection is read-only.

-lub--or- PathFigureCollectionMa stały rozmiar.The PathFigureCollection has a fixed size.

Dotyczy

Zobacz też