PathSegmentCollection.CloneCurrentValue Metoda

Definicja

Tworzy modyfikowalny klon tego PathSegmentCollection obiektu, tworząc głębokie kopie bieżących wartości tego obiektu.Creates a modifiable clone of this PathSegmentCollection object, making deep copies of this object's current values. Odwołania do zasobów, powiązania danych i animacje nie są kopiowane, ale ich bieżące wartości to.Resource references, data bindings, and animations are not copied, but their current values are.

public:
 System::Windows::Media::PathSegmentCollection ^ CloneCurrentValue();
public System.Windows.Media.PathSegmentCollection CloneCurrentValue ();
override this.CloneCurrentValue : unit -> System.Windows.Media.PathSegmentCollection
Public Function CloneCurrentValue () As PathSegmentCollection

Zwraca

Modyfikowalny klon bieżącego obiektu.A modifiable clone of the current object. IsFrozen Właściwość sklonowanego obiektu false będzie IsFrozen nawet wtedy, gdy właściwość źródła była true.The cloned object's IsFrozen property will be false even if the source's IsFrozen property was true.

Uwagi

Ta metoda służy do tworzenia modyfikowalnych kopii obiektów zamrożonych Freezable (lub dowolnego Freezable obiektu).This method is used to produce modifiable copies of frozen Freezable objects (or any Freezable object). Dla wygody ta metoda zaciemnienia dziedziczonej wersji z silnie wpisaną implementacją.For convenience, this method shadows the inherited version with a strongly typed implementation.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Freezable.CloneCurrentValue.For more information, see Freezable.CloneCurrentValue.

Dotyczy