PathSegmentCollection.Remove(PathSegment) Metoda

Definicja

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego PathSegment z tego PathSegmentCollectionelementu.Removes the first occurrence of the specified PathSegment from this PathSegmentCollection.

public:
 virtual bool Remove(System::Windows::Media::PathSegment ^ value);
public bool Remove (System.Windows.Media.PathSegment value);
abstract member Remove : System.Windows.Media.PathSegment -> bool
override this.Remove : System.Windows.Media.PathSegment -> bool
Public Function Remove (value As PathSegment) As Boolean

Parametry

value
PathSegment

Element do usunięcia z tej kolekcji.The item to remove from this collection.

Zwraca

trueJeśli określony PathSegment program falsezostanie usunięty z kolekcji; w przeciwnym razie.true if the specified PathSegment is removed from the collection; otherwise, false.

Implementuje

Wyjątki

Jest PathSegmentCollection tylko do odczytu.The PathSegmentCollection is read-only.

—lub—-or- PathSegmentCollection Ma stały rozmiar.The PathSegmentCollection has a fixed size.

Dotyczy

Zobacz też