PointCollection.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość Point o określonym indeksie.Gets or sets the Point at the specified index.

public:
 property System::Windows::Point default[int] { System::Windows::Point get(int index); void set(int index, System::Windows::Point value); };
public System.Windows.Point this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Windows.Point with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As Point

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) Point do pobrania lub ustawienia.The zero-based index of the Point to get or set.

Wartość właściwości

Point

PointO określonym indeksie.The Point at the specified index.

Implementuje

Wyjątki

value to null.value is null.

index nie jest prawidłowym indeksem w PointCollection .index is not a valid index in the PointCollection.

PointCollectionJest tylko do odczytu.The PointCollection is read-only.

-lub--or- PointCollectionMa stały rozmiar.The PointCollection has a fixed size.

Uwagi

W przeciwieństwie do typowych implementacji programu IList<T>.Item[] , ta implementacja zgłasza w ArgumentException przypadku próby wstawienia odwołania o wartości null (Nothing).Unlike typical implementations of IList<T>.Item[], this implementation throws an ArgumentException if you attempt to insert a null (Nothing) reference.

Dotyczy

Zobacz też