PointCollection.IEnumerable<Point>.GetEnumerator Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetEnumerator() .For a description of this member, see GetEnumerator().

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Point> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Point>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Point>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Point> IEnumerable<Point>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Point>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Point>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Point>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Point>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of Point) Implements IEnumerable(Of Point).GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator<Point>

Obiekt IEnumerator<T>, który może służyć do iterowania po kolekcji.An IEnumerator<T> object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PointCollection wystąpienie jest rzutowane do IEnumerable<T> interfejsu.It can be used only when the PointCollection instance is cast to an IEnumerable<T> interface.

Dotyczy

Zobacz też