PointCollection.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsSynchronized .For a description of this member, see IsSynchronized.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli dostęp do programu PointCollection jest synchronizowany (wątek bezpieczny); w przeciwnym razie false .true if access to the PointCollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PointCollection wystąpienie jest rzutowane do ICollection interfejsu.It can be used only when the PointCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy