PointCollection.ICollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz SyncRoot .For a description of this member, see SyncRoot.

property System::Object ^ System::Collections::ICollection::SyncRoot { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.ICollection.SyncRoot { get; }
member this.System.Collections.ICollection.SyncRoot : obj
 ReadOnly Property SyncRoot As Object Implements ICollection.SyncRoot

Wartość właściwości

Object

Obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do PointCollection .An object that can be used to synchronize access to the PointCollection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PointCollection wystąpienie jest rzutowane do ICollection interfejsu.It can be used only when the PointCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy