PointCollection.IList.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Item[Int32] .For a description of this member, see Item[Int32].

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
member this.System.Collections.IList.Item(int) : obj with get, set
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu do pobrania lub ustawienia.The zero-based index of the element to get or set.

Wartość właściwości

Object

Element pod określonym indeksem.The element at the specified index.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PointCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the PointCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też