InvertAxes Wyliczenie

Definicja

Wskaż niewersję osi poziomej i pionowej powierzchni rysunku.Indicate the inversion of horizontal and vertical axes of the drawing surface.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class InvertAxes
[System.Flags]
public enum InvertAxes
[<System.Flags>]
type InvertAxes = 
Public Enum InvertAxes
Dziedziczenie
InvertAxes
Atrybuty

Pola

Both 3

Powierzchnia rysowania jest odwrócona na obu osiach.Drawing surface is inverted in both axes.

Horizontal 1

Powierzchnia rysowania jest odwrócona na osi poziomej.Drawing surface is inverted in the horizontal axis.

None 0

Powierzchnia rysowania nie jest odwrócona na żadnej osi.Drawing surface is not inverted in either axis.

Vertical 2

Powierzchnia rysowania jest odwrócona na osi pionowej.Drawing surface is inverted in the vertical axis.

Uwagi

Klienci programu formatującego tekstu zwykle odwracają oś poziomą lub oś X powierzchni rysowania podczas przeprowadzania układu tekstu od prawej do lewej.Text formatter clients usually invert the horizontal axis, or X-axis, of the drawing surface when performing right-to-left layout of text content.

W mniej typowym przypadku klient programu formatującego tekstu może odwrócić oś pionową lub oś Y, aby osiągnąć efekt umieszczenia punktu początkowego współrzędnych w lewej dolnej części ekranu.In a less common case, a text formatter client may invert the vertical axis, or Y-axis, of the drawing surface to achieve the effect of having the coordinate origin at the bottom-left position of the screen. Jest to użyteczna technika podczas rysowania niektórych typów wykresów.This is a useful technique when drawing certain types of graphs.

Dotyczy