Transform.Inverse Właściwość

Definicja

Pobiera odwrotność tego przekształcenia, jeśli istnieje.Gets the inverse of this transform, if it exists.

public:
 virtual property System::Windows::Media::GeneralTransform ^ Inverse { System::Windows::Media::GeneralTransform ^ get(); };
public override System.Windows.Media.GeneralTransform Inverse { get; }
member this.Inverse : System.Windows.Media.GeneralTransform
Public Overrides ReadOnly Property Inverse As GeneralTransform

Wartość właściwości

GeneralTransform

Odwrotność tego przekształcenia, jeśli istnieje; w przeciwnym razie null .The inverse of this transform, if it exists; otherwise, null.

Dotyczy