TranslateTransform.Clone Metoda

Definicja

Tworzy modyfikowalną kopię tego elementu TranslateTransform , tworząc głębokie kopie swoich wartości.Creates a modifiable copy of this TranslateTransform by making deep copies of its values.

public:
 System::Windows::Media::TranslateTransform ^ Clone();
public System.Windows.Media.TranslateTransform Clone ();
override this.Clone : unit -> System.Windows.Media.TranslateTransform
Public Function Clone () As TranslateTransform

Zwraca

TranslateTransform

Modyfikowalna Szczegółowa kopia bieżącego obiektu.A modifiable deep copy of the current object. IsFrozenWłaściwość sklonowanego obiektu zwraca wartość, false nawet jeśli IsFrozen Właściwość źródła jest równa true .The IsFrozen property of the cloned object returns false even if the IsFrozen property of the source is true.

Uwagi

Ta metoda służy do tworzenia modyfikowalnych kopii obiektów tylko do odczytu Freezable .Use this method to produce modifiable copies of read-only Freezable objects. Dla wygody ta metoda zaciemnienia dziedziczonej wersji z silnie wpisaną implementacją.For convenience, this method shadows the inherited version with a strongly typed implementation.

Gdy ta metoda kopiuje właściwości zależności, kopiuje odwołania do zasobów i powiązania danych, chociaż mogą one nie być już rozpoznawane.When this method copies dependency properties, it copies resource references and data bindings, although they might no longer resolve. Nie kopiuje animacji ani ich bieżących wartości.It does not copy animations or their current values.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Freezable.Clone.For more information, see Freezable.Clone.

Dotyczy