TranslateTransform.YProperty Pole

Definicja

Identyfikuje Y Właściwość zależności.Identifies the Y dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ YProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty YProperty;
 staticval mutable YProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly YProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy