Visual.VisualEdgeMode Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tryb krawędzi Visual jako wartość EdgeMode.Gets or sets the edge mode of the Visual as an EdgeMode value.

public:  property System::Windows::Media::EdgeMode VisualEdgeMode {  protected public:
System::Windows::Media::EdgeMode get(); protected:
 void set(System::Windows::Media::EdgeMode value); };
public System.Windows.Media.EdgeMode VisualEdgeMode { protected internal get; protected set; }
member this.VisualEdgeMode : System.Windows.Media.EdgeMode with get, set
Public Property VisualEdgeMode As EdgeMode

Wartość właściwości

Wartość EdgeMode wizualizacji.The EdgeMode value of the visual.

Dotyczy